• Magha Bahwa Padyami – Avatara samaptam of Sri. Narasimha Saraswati
  • Pushya Shuddha Vidiya – Birthday of Narashimha Saraswathi
  • Marah 28 – Arashanotwavam of Sri Samartha Sadguru
  • Ashadha Shuddha Pournami – Guru Pournima
  • Bhadrapada Shuddha Charithi – Sravana Bahula Trayodashi to Bhudrapada Shuddha Chawathi – Jayanti of Sri. Sripada Vallabha
  • Ashviyuja Bhaula Dwadas – Avatara sampti of Sri. Sripada vallabha
  • Margashira Shuddha Ashtami to Pournami – Datta Jayanti Saptaha Mahatyam